Termes d'us.


L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts pel portal serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat. L'usuari es compromet a utilitzar el Portal i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús, i les condicions particulars que, si escau, li siguin d'aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Portal ia no emprar-los per realitzar activitats il · lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. L'usuari coneix i accepta que el portal enviarà una resposta automàtica per cada un dels anuncis en què estigui interessat i es posi degudament en contacte. En particular, l'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) Que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús i, si s'escau, a les condicions particulars que li siguin d'aplicació.